72 72

Orchidea Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

OM:200783

 

 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

OM: 200783

Az Orchidea Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

A 1139 Budapest Hajdú u. 18-24. szám alatt található intézményében a magyar és történelem kivételével minden tantárgyat angolul oktat.

Ezért indítunk a 2018/2019 -es tanévben (NYEK) előkészítő évfolyamot, mely felkészít az angol nyelven történő szaktantárgyak speciális szókincsére.

Az intenzív angol mellett magyar nyelv és irodalom, matematika, testnevelés tantárgyakat oktatunk és informatikaképzés is folyik a felkészítő tanévben.

 

 1. ANGOL NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ  OSZTÁLY - TAGOZATKÓD: 0001

    A két tanítási nyelvű képzés e formáját az általános iskola nyolc osztályát elvégzett tanulók számára hirdetjük meg. Az angolt célnyelvként tanítjuk, a diákok megtanulnak angol nyelven gondolkodni és tanulni.

 A 9. Nyek előkészítő évfolyamon a tanulók intenzív angol nyelvi felkészítést kapnak szaktanárok és anyanyelvi tanár segítségével, szükség szerint csoportbontásban heti 18 órában.

A fennmaradó órákban a tanulók matematika, informatika és magyar nyelvi tudásának szinten tartása, szövegértés és kommunikációs készségének fejlesztése történik.

Tanév végére - a megfelelő szorgalom és tanulás mellett - a tanulók képessé válnak arra, hogy a következő tanévtől - a magyar és történelem tantárgyakon kívül-, minden ismeretkört angol nyelven tanuljanak. A 9. tanévtől kezdődik a második idegen nyelv oktatása is.

Célunk, hogy a képzési szakasz végén minél többen emelt szinten érettségizzenek, felsőfokú nyelvvizsgát szerezzenek.

A felvételi keretszám: 2 osztály / 18-18 fő

 1. MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ TAGOZAT - NÉGYÉVES GIMNÁZIUMI KÉPZÉS - TAGOZATKÓD: 0002

            Akik az általános iskolát két tanítási nyelvű (magyar - angol) iskolában végezték el, illetve, akik megfelelő szintű angol nyelvtudással rendelkeznek, jelentkezhetnek a 4 évfolyamos két tanítási nyelvű képzésre.

 Gimnáziumunkban a két tanítási nyelvű tagozat  oktató-nevelő programja, képzési módszerei, feltételei ill.a korszerű nyelvgyakorlatok biztosítják, hogy a tanulók mind a felsőfokú tanulmányok végzéséhez, mind a későbbi munkavállaláshoz magas szintű nyelvtudásra tegyenek szert.

A képzés szakaszai:

A 9. évfolyamtól - magyar és történelem kivételével - minden tantárgy tanítása angol nyelven folyik. A második idegen nyelv a német vagy olasz.

A 12. évfolyamig a tanulók államilag elismert felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítványt szerezhetnek.

A két tanítási nyelvű képzésen - az emelt szintű érettségivel egy időben- a felsőfokú nyelvvizsga megszerzéséhez az angol nyelven kívül kettő tantárgyból kell sikeresen angol nyelven vizsgázni.

A felvételi keret: 2 osztály / 24-24 fő

FELVÉTELI ELJÁRÁS

 •  angol nyelvi előkészítő osztályba  (tagozatkód: 0001)
 •  a négyéves magyar-angol a két tanítási nyelvű 9. évfolyamba (tagozatkód: 0002)

A jelentkezőknek  az Oktatási Hivatal által elkészített, központilag kiadott egységes kompetencia alapú központi írásbeli felvételi vizsgán kell részt vennie.

A felvételi vizsgán anyanyelvi és matematika feladatlapot oldanak meg a tanulók. A központi írásbeli vizsgafeladatok elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat a képességeket és készségeket, amelyek a középfokú iskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek.

Az írásbeli vizsga időtartama: 2x45perc.

a.) angol nyelvi előkészítő osztályba jelentkezőknél:

 a központi írásbelin elért pontok összege (maximum 100 pont),

   - a 7. év végi és a 8. félévi magyar irodalom, magyar nyelv, matematika,és idegen nyelv  osztályzatainak  a kétszerese (maximum 100 pont)

b.) a négyéves magyar-angol a két tanítási nyelvű osztályba jelentkezőknél:

- a központi írásbelin elért eredmény és 

- angol nyelven történő felvételi beszélgetés eredménye

Az eredmények ismeretében kerül sor a felvételi beszélgetésre.

 „JÓ VÁLASZTÁS EGY JOBB JÖVŐÉRT”

Iskolánk hármas feladatrendszeréből adódóan (általános – és középfokú intézmény,   két tanítási nyelvű oktatás) vizsgáljuk, hogy a hozzánk jelentkező gyerekek közül kik azok, akik az általunk biztosított feltételekkel élni tudnak.

 • Iskolánkat 1-12 évfolyamos, két tanítási nyelvű, érettségit adó intézménynek definiáljuk, bár több átlépési-kilépési pontot építettünk be a rendszerünkbe, célunk, hogy a hozzánk került (ránk bízott) tanulók, majd 12/13 év múlva a lehető legmagasabb színvonalú képzettséggel, érettségi vizsgával fejezzék be tanulmányaikat.
 • Iskolánk alapítványi iskola, az általunk definiált és közvetített értékek nevelő, személyiség formáló hatása csak akkor érvényesül, ha a családokkal egyetértésben támogató – együttműködő - megerősítő kapcsolatban nevelünk.

céljaink

Iskolánk a programunkat sikeresen teljesítő diákok számára a következő célok elérését igyekszik biztosítani:

 • Középiskolai végzettség megszerzését
  • Felsőfokú nyelvtudás, természetes kétnyelvűség megszerzése a célnyelven (Európai Tanács által kiadott ajánlás C1 szintje),
  • Emelt szintű érettségi vizsga megszerzése a választott idegen nyelven (második, illetve választott idegen nyelv)
  • Kötelező és választott érettségi tárgyakból célnyelvi vizsga, emelt, vagy középszintű érettségi vizsga megszerzése
 • Felkészítés felsőfokú tanulmányokra, melyeket akár idegen nyelvterületen folytathat

AZ ORCHIDEA NEVELŐTESTÜLETÉNEK FŐ ÉRTÉKEI

 • gyermekközpontúság
 • képességek szerinti tudatos fejlesztés (felzárkóztatás és tehetséggondozás)
 • a gyerekek értékrendjének alakítása
 • harmonikus személyiségfejlesztés, életvitel formálás: a tanulók minél több területen kipróbálhatják képességeiket, hatékonyan fejleszthetik tehetségüket.
 • az egészséges életmód igényének kialakítása
 • demokratizmusra nevelés (jogok és kötelességek összhangja)
 • környezettudatos magatartás
 • hagyománytisztelet, kulturális örökség
 • versenyképes tudás, emelt szintű angol nyelvi érettségire való készítés

A GIMNÁZIUMI KÉPZÉS SZAKASZAI

Nyelvi ekőkészítő év (9. Nyek)

            Az angol nyelvi előkészítő tanév célja, felkészíteni tanulóinkat az angol nyelven történő kommunikációra, a szaktárgyak speciális szókincsére. Az évfolyamon az intenzív angol mellett magyar nyelv, matematika és informatikai képzés-illetve szinten tartó órák vannak. Biztosítjuk számukra a felzárkóztatást, hogy a tanév végére elsajátítsák az angol nyelv középfokú ismeretét, mely a továbbiakban a két tanítási nyelvű oktatás alapja. Célunk, hogy a tanulók a szakasz végére képessé váljanak a két tanítási nyelven folyó gimnáziumi tanulmányok folytatására.

Két tanítási nyelvű szakasz (9-12)

A 9. évfolyam megkezdéséhez alapkövetelmény a középfokú nyelvtudás. Iskolánk lehetőséget biztosít arra, hogy ezen az évfolyamon bekapcsolódhassanak az oktatásba azok a tanulók is, akik a két tanítási nyelvű képzést máshol kezdték, illetve tovább tanulásukat intézményünkben kívánják folytatni.

A két tanítási nyelvű oktatásunk célja a „többnyelvűség” elérése, azaz legalább egy idegen nyelvnek anyanyelvi szinthez közelítő ismerete. A két tanítási nyelvű oktatásban a cél eléréséhez vezető út feltétele a tantárgyak célnyelven való tanulása. A természetes kétnyelvűség, az anyanyelv és a célnyelv használata tágítja tanulóink látókörét, a kettős kötődés segíti őket előítéleteik legyőzésében, saját értékeik felfedezésében, megalapozza a közös Európában való gondolkodást.

Ezeken az évfolyamokon, célnyelven való oktatás folyik, a nyelvtudásnak a szakasz végére felsőfokú szintet kell elérni, mely alkalmassá teszi tanulóinkat arra, hogy a kötelező és a választott érettségi tárgyakból a célnyelven vizsgázzanak, valamint tanulmányaikat idegen nyelvterületen folytathassák. A nyelvhasználat szintje ekkor már megegyezik az Európai Tanács által kiadott ajánlás C1 szintjével.

A gimnázium éveinek (9-12) belső tagolódásában két szakasz különül el.

- Az első két évben (9-10) tanítványaink korszerű alapműveltséget szerezhetnek, minden tantárgyat célnyelven, szükség szerint bontott csoportban tanulhatnak.

Célunk, hogy a tantervi követelményeknek és az érettségi vizsga követelményeinek időarányos részét teljesítsék tanulóink magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia, fizika tárgyakból. A tantervi követelmények szerinti ismeretszerzés lezárása megtörténik a kémia, földrajz, informatika, ének-zene, rajz és vizuális kultúra tantárgyakban. Ebben a szakaszban biztosítjuk a szükséges információkat a választható irányokra és tantárgyakra vonatkozóan.

 -A 11.-12. évfolyam a speciális felkészítő szakasz, a képzés elsődleges célja a közép-, illetve az emeltszintű érettségire való felkészítés, valamint a felsőoktatási tanulmányokra való felkészítés. Lehetőség nyílik az érdeklődés, pályaválasztás szerinti differenciálódásra.

          A képzési szakaszban az emelt óraszámú fakultációs lehetőség biztosítja az individualizált ismeretszerzési, képzési utak szervezését. Ebben az időszakban a jellemző szervezeti mód a csoport, a képzési színterek a tanulásszervezés speciális terei, a szaktantermek .A középiskola befejezésével valamennyi tanulónknak legalább a célnyelvből , emeltszintű érettségi vizsgát kell tennie, melyre a felkészülés feltételét a magas óraszám és a kiscsoportos tanulásszervezés biztosítja.

ISKOLÁNKBAN A KÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI

 Az első idegen nyelv oktatását (célnyelv) az első évfolyamtól indítjuk, a két tanítási nyelvű oktatás irányelve és kerettantervi útmutatás szerinti emelt szintű óraszámban (heti 5 óra), a kilencedik évfolyamon a nyelvi előkészítő évfolyamokra javasolt óraszámban (heti 18 óra – cél a továbbhaladáshoz szükséges B1 nyelvi szint elérése, felkészülés a célnyelvű tartárgyi oktatásra) a további évfolyamokon (9-12. évfolyam) emelt szintű  óraszámban (heti 5 óra) folytatjuk a célnyelvi képzést, felkészítve tanulóinkat a célnyelvű, illetve emelt szintű érettségire.

 • A gimnáziumi szakaszban a két tanítási nyelvű oktatás irányelvén túl , a célnyelven is tanulhatnak minden tantárgyat . Az oktatási szakasz végén célnyelvi érettségit tehetnek a választott tárgyakból.
 • A második idegen nyelv oktatását a 9. évfolyamon indítjuk, heti 3 órában tanítjuk, felkészítve tanulóinkat a közép és / vagy emelt szintű érettségi vizsgára.

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSOK

Az iskola pedagógusai a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente több alkalommal tanulmányi kirándulást, szerveznek. A tanulmányi kiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

TANULÓI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE

Iskolánk tanulói közé felvétel, vagy átvétel útján lehet bekerülni, mindkettő jelentkezés alapján történik. Iskolánk vallásra, világnézetre, nemzetiségre és egyéb feltételekre való tekintet nélkül nyitott minden gyerek számára, akiknek szülei az intézmény pedagógiai koncepcióját elfogadják és támogatják. Iskolánknak nincs kötelezően előírt körzethatára, de az alapító elsődlegesen  Budapest és vonzáskörzete területén lakók gyermekeinek felvételét javasolja.

ELÉRHETŐSÉGÜNK:

Címünk: 1139 Budapest Hajdú u. 18-24.

Telefon: 06/70/3232543

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     Weblap: www.ois.hu

TOP